Regulamin

Regulamin sklepu internetowego.
§ 1 Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy Bondariew.pl dostępny pod adresem internetowym www.bondariew.pl prowadzony przez Salon Rowerowy Bogdan Bondariew pod adresem ul.30 Stycznia 40 83-110 Tczew.
2. Oferta sprzedaży Produktów dostępnych w Sklepie jest skierowana do Konsumentów oraz Przedsiębiorców.

§ 2
Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy : Salon Rowerowy Bogdan Bondariew 83-110 Tczew ul.30 Stycznia 40
2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@bondariew.pl
3. Numer telefonu sprzedawcy: + 48 600146194
4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 14109025900000000123003893
5. Klient może porozumieć się ze Sprzedawcą w dniach od poniedziałku do piątku. w godz. 10-18, sobota godz.10-15

§ 3
Definicje

1. Klient – konsument w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, przedsiębiorca w rozumieniu art.
431 kodeksu cywilnego, a także art. 38a Ustawy o prawach konsumenta, który nawiąże stosunek prawny
ze Sprzedawcą w zakresie działalności Sklepu.
2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą
osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu
działalność gospodarczą lub zawodową, o której mowa w art. 431 Kodeksu cywilnego i
dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
zawodową.
4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – oznacza osobę fizyczną, o której mowa w art. 38a
Ustawy o prawach konsumenta, zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością
gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru
zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności
gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej.

5. Sprzedawca – Firma Salon Rowerowy Bogdan Bondariew pod adresem ul.30 Stycznia 40
83-110 Tczew.

6. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym
www.bondariew.pl
7. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu
zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron,
z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na
odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
8. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i
zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze
Sprzedawcą.
10. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz
informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
11. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta.
12. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie
Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie
warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta
Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia modyfikacji danych Zamówienia, w
szczególności ilości produktów.
14. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między
Klientem, a Sprzedawcą.
15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta miedzy Klientem a
Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
16. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.
17. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

§ 4
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na
Produkty, niezbędne są:
a) Urządzenie końcowe typu komputer stacjonarny, laptop, tablet, smartfon itp. z
dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową.
b) Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
c) włączona obsługa plików cookies.

§ 5
Informacje ogólne

1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty czyściwa bawełnianego oraz wyrobów odzieżowych. Na
stronach Sklepu szczegółowo opisany jest skład danego asortymentu.
2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności
za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu, spowodowane siłą wyższą,
niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z
Infrastrukturą techniczną Klienta.
3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez
Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta
zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych
osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta (tylko
w przypadku nabywania czyściwa).
4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto ( uwzględniają podatek
VAT). Na końcową (ostateczną ) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz
koszty dostawy ( w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest
informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili
wyrażenia woli związanej z Umową Sprzedaży.
5. Warunkiem skorzystania ze Sklepu oraz zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja
postanowień niniejszego Regulaminu. Klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na
wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.

§ 6
Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Sprzedawca umożliwia Klientowi za pośrednictwem Sklepu korzystanie z bezpłatnych Usług
świadczonych drogą elektroniczną polegających na zawarciu umowy sprzedaży drogą
elektroniczną. Ponadto Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługę polegająca na założeniu
Konta w Sklepie, utrzymywaniu tego Konta oraz dostępu do niego za pomocą logowania.
Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę polegającą na wysyłce newslettera, o
którym mowa w § 12 Regulaminu.
2. Klient zobowiązuje się, że nie będzie dostarczał i przekazywał treści bezprawnych, w tym w
szczególności naruszających przepisy karne bądź dobra osobiste innych osób.
3. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie
następujących danych:
a) Imię i nazwisko
b) E- mail
c) Numer telefonu
4. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
5. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w
Formularzu rejestracji.
6. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu
jakichkolwiek opłat rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez
wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty
elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 2.
7. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną i usunąć
Konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień w każdym czasie z
zachowaniem 14 – dniowego okresu wypowiedzenia, z zachowaniem praw nabytych przez
Klienta przed rozwiązaniem umowy. Ponadto Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o
świadczenie usług drogą elektroniczną i usunąć Konto Klienta lub pozbawić go prawa do
składania Zamówień ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego i rażącego
naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu w tym w szczególności
postanowień § 6 pkt 2 regulaminu.
8. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu na adresy
bądź telefonicznie wskazane w §2 Regulaminu.
9. Reklamacja powinna określać osobę, która składa reklamację, dane kontaktowe oraz problem
z funkcjonowaniem Sklepu.
10. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni i zawiadamia o wyniku zgłaszającego,
bądź informuje go w tym terminie o innym terminie rozpatrzenia reklamacji.

§ 7
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:
1. W celu zamówienia czyściwa przemysłowego zalogować się do Sklepu lub skorzystać z
możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji.
2. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „ Do
koszyka”
3. W celu zamówienia odzieży zalogować się do Sklepu, a następnie wyślij zapytanie na adres :
kontakt@bondariew.pl
4. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz
zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić
dostawa Produktów, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wybrać formę
płatności, opcjonalnie wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia;
5. Kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany
w wiadomości e-mail;
6. Opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt. 3.

§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
a) Przesyłka kurierska DPD ( dostawa w 3 dni);
b) Odbiór osobisty
2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a) Płatność za pobraniem;
b) Płatność przelewem na konto Sprzedawcy;
c) Płatności elektroniczne za pośrednictwem portalu Przelewy24.pl
d) płatność ratalna za pośrednictwem Credit Agricole Bank Polska S.A
3. Szczegółowe informacje na temat kosztów, metod dostawy oraz akceptowalnych metod
płatności znajdują się na stronach Sklepu.
4. W przypadku wyboru „Odbioru osobistego” Klient otrzyma wiadomość SMS na podany w
zamówieniu numer kontaktowy informującą o oczekującym na odbiór zamówieniu. Klient ma
7 dni na odbiór zamówienia. Po tym terminie zamówienie zostanie anulowane.

§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu
przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7
Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz
jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego
przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości
e – mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera
co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do
realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta
powyższej wiadomości e – mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć rzecz pozbawioną wad.
4. W przypadku wyboru przez Klienta:
a) Płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient
obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia
Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
b) Płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do
dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
5. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie ( z
zastrzeżeniem pkt 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania
Zamówienia.
6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
a) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności
elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
b) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od zawarcia
Umowy Sprzedaży.
7. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski.
8. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty
dostawy Produktu ( w tym opłaty za transport, palety, dostarczenie i usługi pocztowe) są
wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w
trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania
się Umową Sprzedaży.

§ 10
Postanowienia dotyczące konsumentów oraz przedsiębiorców na prawach konsumenta

1. Przepisy niniejszego paragrafu mają zastosowanie wyłącznie do Klientów, o których mowa w § 3
pkt 2 oraz pkt 4 Regulaminu.
I Prawo odstąpienia od umowy.
2. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy na poniższych warunkach.
3. Klient, który zawarł umowę może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
– od objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta bądź wskazaną przez niego osobę inną niż
przewoźnik;
– w przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami
lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części.
– w przypadku umowy polegającej na dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od
objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów
5. Klient może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do
zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
6. Klient może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy (dostępny jako załącznik nr
2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) lub jakiekolwiek inne jednoznaczne
oświadczenie drogą elektroniczną. W razie skorzystania przez Klienta z tej możliwości, Sprzedawca
niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy drogą
elektroniczną.
7. Sprzedawca zwróci Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania
oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez Klienta płatności, w tym
koszty dostarczenia produktu.
8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył
Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z
żadnymi kosztami.
9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili
otrzymania Produktu z powrotem.
10. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia
oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych
przez niego dodatkowych kosztów.
11. Klient ma obowiązek niezwłocznie zwrócić Produkt Sprzedawcy na adres: 83-110 Tczew ul. 30
Stycznia 40 Salon Rowerowy Bogdan Bondariew jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia,
w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do
zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
12. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
13. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z
niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
produktu.
14. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy następuje w odniesieniu do umów:
1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia
przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od
umowy;
3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki
termin przydatności do użycia;
5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,
której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów
higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy
zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których
wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania
pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których
wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania
naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do
dodatkowych usług lub rzeczy;
9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu;
10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu
rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi,
sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżelispełnianie
świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od
umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
II. Reklamacje
15. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta za to, że Produkt jest wolny od wad fizycznych i
prawnych.
16. Reklamacja może być przesłana na adres e-mail Sprzedawcy wskazany w niniejszym
Regulaminie.
17. Reklamacja powinna zawierać w szczególności określenie wady Produktu, dane Klienta
umożliwiające jego identyfikację oraz adres e-mail bądź adres do doręczeń dla Klienta,
umożliwiający odpowiedź Sprzedawcy na reklamacje.
18. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.
III. Właściwość sądu.
19. Rozstrzyganie sporów wynikających z zawartych umów sprzedaży między sprzedającym a
Klientem, o którym mowa w niniejszym paragrafie, podlega sądowi powszechnemu właściwemu
według przepisów powszechnie obowiązujących.
IV. Pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich
20. Wykonując obowiązek nałożony na Sprzedawcę rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich
oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w
sporach konsumenckich), zamieszcza się link internetowy przekierowujący do platformy internetowego
rozstrzygania sporów konsumenckich : http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§11
Postanowienia dotyczące przedsiębiorców.

1. Przepisy niniejszego paragrafu mają zastosowanie wyłącznie do Klientów, o których mowa w
§ 3 pkt 3 Regulaminu.
2. Na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy
z tytułu rękojmi.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia w uzasadnionych
przypadkach, w tym w szczególności z powodu czasowego braku Produktów w asortymencie.
4 Rozstrzyganie sporów wynikających z umów sprzedaży zawartych przez sprzedającego z
przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 kodeksu cywilnego rozpoznawane będą przez sąd
właściwy miejscowo dla siedziby sprzedawcy.

§ 12
Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby świadczenia usług opisanych
w niniejszym oświadczeniu jest Salon Rowerowy Bogdan Bondariew 83-110 Tczew ul.30
Stycznia 40
2. Dane Osobowe są przetwarzane przez Administratora danych w związku z zawieranymi
umowami oraz zgodnie z przepisami prawa ,w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
3. Klientowi przysługuje prawo uzyskania potwierdzenia czy przetwarzane są dane osobowe go
dotyczące, prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, a także prawo
ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu co do
przetwarzania danych.
4. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
– PRZED ZAWARCIEM UMOWY:
a) podjęcia działań na Państwa żądanie w szczególności do zawarcia umowy — art. 6 ust. 1 lit. a) i
b) RODO;
– PO ZAWARCIU UMOWY:
a) zawarcia i realizacji umowy — art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
b) sprawozdawczości finansowej oraz wystawiania faktur — art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
c) dochodzenia roszczeń — art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
d) realizacji uprawnień reklamacyjnych — art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
e) marketingu bezpośredniego — art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
– PO ZAKOŃCZENIU LUB WYGAŚNIĘCIU UMOWY:
f) dochodzenia należności — art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
g) realizacji uprawnień reklamacyjnych — art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
h) marketingu bezpośredniego — art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów.
5. Okres przetwarzania Danych Osobowych.
DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W CELU:
a) realizacji umowy – przetwarzane będą przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez
okres przedawnienia wszelkich roszczeń, o których mowa w kodeksie cywilnym;
b) prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz wystawiania faktur – przetwarzane będą przez
okres 5 lat liczonych od zakończenia roku obrachunkowego, w którym wystawiono dokument
finansowy;
c) dochodzenia roszczeń – przetwarzane będą aż do czasu przedawnienia się roszczeń, o których
mowa w kodeksie cywilnym;
d) realizacji uprawnień reklamacyjnych – przetwarzane będą przez okres trwania umowy, a po jej
zakończeniu przez okres przedawnienia wszelkich roszczeń, o których mowa w kodeksie
cywilnym;
e) realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa – przetwarzane będą do czasu
wypełnienia tych obowiązków;
f) w wewnętrznych celach administracyjnych Sprzedawcy – przetwarzane będą do czasu
wypełnienia prawnie usprawiedliwionych interesów Sprzedawcy lub do czasu zgłoszenia
sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
g) marketingu bezpośredniego – przetwarzane będą do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę,
której dane dotyczą;
6. Uprawnienia Klienta.
a) Prawo dostępu do treści swoich Danych — art. 15 RODO. Jako osoba, której dane są
przetwarzane możesz zawnioskować o udostępnienie informacji o przetwarzaniu twoich
danych oraz o kopię danych.
b) Prawo do sprostowania Danych — art. 16 RODO. Jako osoba, której dane są przetwarzane
możesz zawnioskować o poprawienie Twoich danych lub ich aktualizację.
c) Prawo do usunięcia — art. 17 RODO. Jako osoba, której dane są przetwarzane możesz
zawnioskować o usunięcie Twoich danych przetwarzanych bez podstawy prawnej lub
umieszczonych w serwisach internetowych Sprzedawcy.
d) Prawo do ograniczenia przetwarzania Danych — art.18 RODO. Jako osoba, której dane są
przetwarzane możesz zawnioskować o wstrzymanie operacji na danych.
e) Prawo do przenoszenia Danych — art. 20 RODO. Jako osoba, której dane są przetwarzane
możesz zawnioskować o przeniesienie danych do innego konkretnie wskazanego
Administratora.
f) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych — art. 21 RODO. Jako osoba,
której dane są przetwarzane możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, co do
przetwarzania Twoich danych. Jednakże proszę pamiętać, że Sprzedawca jako Administrator po
rozpatrzeniu wniosku może odmówić realizacji przysługującego Ci prawa, jeżeli istnieją
podstawy prawne do przetwarzania Twoich danych i są one nadrzędne wobec Twoich interesów
g) Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody na przetwarzanie
danych osobowych — art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Jako osoba, której dane są przetwarzane
możesz wycofać uprzednio wyrażoną zgodę np. na marketing.
h) Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie
Państwo, iż przetwarzanie Państwa Danych Osobowych narusza przepisy RODO. Jako osoba,
której dane są przetwarzane możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy
prawa.
Z powyższych praw możecie Państwo skorzystać składając wniosek za pośrednictwem poczty,
firmy kurierskiej lub wiadomości mailowej wysłanej na adres: kontakt@bondariew.pl
7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Sprzedawca nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, które wywołują skutek dla Państwa
jako osób, których Dane dotyczą.
8. Udostępnianie Danych Osobowych
Sprzedawca udostępnia Państwa Dane Osobowe: partnerom handlowym, podmiotom
świadczącym usługi IT, pocztowe, kurierskie, kadrowo-płacowe, marketingowe, prawne,
archiwizacyjne, księgowe. Dane Osobowe mogą być udostępniane również pracownikom,
współpracownikom Sprzedawcy.
9. Przekazywanie Danych Osobowych poza EOG
Przez przekazanie Danych Osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy należy rozumieć
przepływ danych poza obszar państw członkowskich Unii Europejskiej oraz tych państw
członkowskich EOG, które nie są członkami UE (Norwegia, Islandia i Lichtenstein).
Sprzedawca nie przekazuje Państwa danych poza EOG.

§ 13
Newsletter

1. Klient może zamówić usługę newslettera (subskrypcja). Usługa newslettera polega na
okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail biuletynu informacyjnego sklepu internetowego
oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) dotyczące
sprzedaży czyściwa. Subskrypcja newslettera jest dokonywana poprzez zaznaczenie
odpowiedniej opcji w zakładce „Twoje Konto” w części „Dane do wysyłki i zapisanie zmian lub
poprze formularz subskrypcji.
2. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa świadczona jest przez czas
nieoznaczony i Użytkownik może zrezygnować z niej w każdym czasie.
3. W celu rezygnacji z newslettera wystarczy skorzystać z odpowiedniej opcji widocznej w stopce
wiadomości e-mail wysłanej w ramach newslettera bądź poprzez wybór odpowiedniego
wirtualnego przycisku w zakładce „Twoje konto” lub analogicznej.

§ 14
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to
jest : zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te
zmiany wpływają ma realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Nowy Regulamin
wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
3. Do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się postanowienia
Regulaminu obowiązujące w dniu zawarcia umowy sprzedaży, chyba że co innego wynika z
przepisów bezwzględnie obowiązujących.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego; ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie
danych osobowych;